KB Klimatbyrån ABs personuppgiftspolicy

KB Klimatbyrån AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen gäller dig som är kund till oss och därmed finns med i vårt kundregister.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
KB Klimatbyrån AB, organisationsnummer 556478-8429, med adress Travbanegatan 6, 213 77 Malmö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND?
Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig i vårt kundregister; namn, telefonnummer, adress, e-postadress, befattning. Om ni dessutom finns registrerad som e-handelskund i vår portal har vi även uppgifter om; användarnamn, lösenord samt statistik på besöksfrekvens i vår e-handel.

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?
Vi registrerar normalt inte personnummer men om vi har tillgång till det, idag eller i framtiden så kommer vi bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera vårt kundregister. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter när du skickar mejl till oss. Om ditt mejl innehåller personuppgifter använder vi dem normalt bara för att svara på dina frågor.

Behandlingen av dina personuppgifter för att kunna svara på dina frågor och ge dig service grundas på en så kallad intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att kunna hantera dina förfrågningar och kommunicera med dig som vänt dig till oss och bedömer att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv vänt dig till oss med ditt ärende. Vi gör därför bedömningen att vi har rätt att behandla dessa uppgifter efter en intresseavvägning.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Vi delar dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:
1. Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker
2. IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?
Dina uppgifter sparas i vårt aktiva kundregister så länge du kvarstår i vårt kundregister. 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

Säkerhetsklassning av vår IT-infrastruktur sker regelbundet av oberoende parter för att säkerställa att hanteringen av din information samt tillgängligheten av densamma alltid sker kontrollerat.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem. Om du vill ha information om dina uppgifter kontaktar du oss enklast via mail till dataskyddsombud@klimatbyran.se.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

RÄTT TILL RADERING
Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING
Informationsutskick: Du har möjlighet att avanmäla att dina personuppgifter behandlas för nyhetsbrev.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?
Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombud@klimatbyran.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ