Klimatbyråns åtgärder avseende COVID-19

COVID-19 är klassat som en allmänfarlig sjukdom och vi följer därför rekommendationer
från både folkhälsomyndigheten och arbetsmiljöverket för att skydda våra kunder och
personal samt för att kunna garantera leveranssäkerhet.

Klimatbyråns åtgärder för fortsatt leveranssäkerhet

 • Klimatbyrån bedriver en kontinuerlig dialog och statusavstämning med både egna
produktionsenheter, transportörer och övriga leverantörer. 

• Huvuddelen av vår tillverkning sker på egen fabrik inom EU och så länge godstrafik inom
europeiska unionen inte drabbas av restriktioner har vi som mål att upprätthålla ordinarie
leveranstid för standardprodukter samt avtalade leveranstider för specialbeställningar.

• Vi upprätthåller dialog med flera nationella och internationella speditörsalternativ
för att säkerställa både in- och utleveranser mellan fabrik, lager och kund.

• Våra produktionsenheter rapporterar dagligen till våra inköpare och har i nuläget inte
indikerat några uppkomna eller förväntade störningar i den dagliga produktionen.

• Vårt centrallager har gjort justeringar i bemanning och ansvarsfördelning för att på bästa
sätt kunna möta eventuella oförutsedda avvikelser och därmed förebygga potentiella
störningar av in- och utleveranser under överskådlig tid. 

Klimatbyråns personalåtgärder i vår dagliga verksamhet

• Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en allmänt aktiv beredskap. 

• Vi följer de rekommendationer från arbetsmiljöverket som är applicerbara i vår verksamhet.

• Vi har tillsatt en intern grupp bestående av HR-personal, verksamhetschefer och
ledningsgrupp som har ansvaret att samordna arbetet med att begränsa riskerna
för smittspridning i anslutning till våra säljkontor och hämtlager. 

• Alla tjänsteresor inom Sverige är begränsade och internationella tjänsteresor är
sedan tidigare helt inställda.

• Alla planerade interna aktiviteter som möten och utbildningar är ombokade till
videokonferenser och andra tillämpbara onlineverktyg.

• Vi avråder våra medarbetare från privata resor och beviljar ingen semester för
resor som inte följer UD:s rekommendationer. 

• Personal som trots rekommendation genomför en resa skall genomgå karantänperiod
innan återgång till tjänst.

• Kontorspersonal som i sin roll obehindrat kan arbeta hemifrån erbjuds möjlighet
att sköta sina uppdrag ifrån hemmet.

• Personal på avdelningar och distrikt som kräver viss bemanning under ordinarie öppettider, 
arbetar efter principen om växelvis bemanning för att minimera risker för samtidig exponering
och för att säkerställa att bemanningsreserv finns vid oplanerad frånvaro.

• Våra medarbetare har fått tydliga anvisningar om hygienrutiner som villkor för arbete
inom arbetsplatsen, bl a regelbundet använda tvål och vatten och handsprit under arbetstid.

Klimatbyråns förebyggande åtgärder i vår kunddialog

• Vi har Infört besöksbegränsningar i våra hämtlager samt bemanningsåtgärder på våra kontor.

• Obokade besök till våra kontor hänvisas till en gemensam kundmottagning med entré via hämtlager.

• Besök till hämtlager hanteras i första hand via utlämningssluss.

• Saknar enheten utlämningssluss, erbjuds besökare möjligheten att antingen vänta utomhus
eller inom anvisat och avhängnat besöksområde inomhus medan order hanteras. Detta för att
inte utsätta kunder och lagerpersonalen för onödig exponering.

• Planerade besök till våra säljkontor erbjuds utökad support via telefon och
e-post som alternativ.

• Kunder erbjuds möjlighet att beställa utkörning i samband med all orderläggning.

• Våra kundmottagare rekommenderas att ha på sig handskar när de hanterar
produkter som kunder returnerat.

• Genom att anvisa uppehållsutrymmen i våra hämtlager, upprätthåller vi även
myndigheternas rekommendationer om fysiskt avstånd på individnivå i mötena
med våra leverantörer, kunder och transportörer.

Det är vår förhoppning att de åtgärder vi vidtagit är tillräckliga för att våra
säljkontor och hämtlager ska fortsätta att hålla öppet som vanligt samt att
våra leveranser ska fortgå inom ordinarie tidsramar.

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ